safarafarin
میدان جمهوری Republic Square

در مرکز شهر بلگراد میدان جمهوری قرار دارد که از آنجا بناهای مهمی همچون تئاتر ملی و موزه ملی به راحتی قابل دسترس است.


میدان جمهوری بلگراد

علت معروف شدن این میدان بیشتر به خاطر مجسمه ی شاهزاده میخایو که بر اسب سوار شده میباشد که در قرن 19 به دلیل دستاوردهای مهمش بنا نهاده شد. اکنون در این میدان بارها و کافه رستوران های متعددی وجود دارد که افراد زیادی را به خود جلب میکند.مقالات مرتبط