safarafarin
معبد پانتئون

قدمت معبد پانتئون مربوط به 2هزار سال پیش است و جز نایاب ترین بناهایی است که بازمانده رم باستان میباشد و کمترین دستخوردگی را دارد.


معبد پانتئون ایتالیا

در سال های بعد از رنسانس معبد پانتئون به مقبره ی برخی افراد مشهور و معروف در علم و هنر مبدل شد و جمله کسانی که در این مکان به خاک سپرده شدند رافائل نقاش و شاهان متعدد کشور ایتالیا را میتوان نام برد.مقالات مرتبط