safarafarin
مسجد بزرگ قرطبه

سومین بنای عظیم در دنیای اسلام مسجد قرطبه (The Great Mosque of Cordoba) است. حدودا سه قرن متوالی ست که از ارزش و جایگاه این مسجد چیزی کم نشده است. مسجد بزرگ قرطبه جز سازمان میراث جهانی یونسکو به شمار میرود و از برجسته ترین آثار از معماری اسلامی است.


مسجد قرطبه اسپانیا

این مسجد در حوالی رود طویل الوادی که در جنوب غربی شهر قرطبه اسپانیا واقع شده است و 4کوچه ی تنگ به آن منتهی میشود. در اصل مسجد قرطبه یک کلیسا بود که به 2بخش تقسیم شد که یکی متعلقبه مسلمانان شد و در آن مسجدی ساختند و آن نیمه دیگر آن همان کلیسای متعلق به امپراطوری رم باقی ماند. زمان ساخت این مسجد به دوران خلافت بنی امیه یعنی سال 92هجری بازمیگردد. جالبتر اینکه معماری آن بسیار شبیه به معماری مسجد جامع دمشق است و به این علت است که شخص عبدالرحمن از مسجد جامع دمشق برای الهام گرفتن استفاده کرد.


مسجد قرطبه اسپانیا

این مسجد در حوالی رود طویل الوادی که در جنوب غربی شهر قرطبه اسپانیا واقع شده است و 4کوچه ی تنگ به آن منتهی میشود. در اصل مسجد قرطبه یک کلیسا بود که به 2بخش تقسیم شد که یکی متعلقبه مسلمانان شد و در آن مسجدی ساختند و آن نیمه دیگر آن همان کلیسای متعلق به امپراطوری رم باقی ماند. زمان ساخت این مسجد به دوران خلافت بنی امیه یعنی سال 92هجری بازمیگردد. جالبتر اینکه معماری آن بسیار شبیه به معماری مسجد جامع دمشق است و به این علت است که شخص عبدالرحمن از مسجد جامع دمشق برای الهام گرفتن استفاده کرد.مقالات مرتبط