safarafarin
مجلس شورای ملی National Assembly

تاریخ کشور صربستان در مجلس شورای ملی National Assembly نوشته شد. در همین مجلس بود که اهالی بلگراد با فشاری که به اسلوبودان میلوشویچ (Slobodan Milosevic) آوردند توانستند رئیس جمهور جمهوری فدرال یوگوسلاوی را شکست دهند.


مجلس شورای ملی صربستان

اهالی صربستان در 5 اکتبر سال 2000 در میدان روپوبلیکه به همین خاطر تظاهرات و شورش کردند و در نهایت موفق شدند و عظیم ترین انقلاب تاریخ مدرن فرانسه را به سرانجام رساندند. اکنون هم در این مجلس تصمیمات مهم درباره ی کشور صربستان گرفته میشود و شخصیت های مهم در زمینه های متفاوت در آن مشغول هستند. قطعا تماشا کردن ساختمان مجلس حتی از دور هم خالی از لطف نیست. این بنا از مکان های گردشگری شهر محسوب میشود.مقالات مرتبط