آفر 4 شب تور گرجستان

4 شب و 5 روز

31-14JULY

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
POLO درجه هتل B.B

1070000 تومان

1220000 تومان

995000 تومان

LIKE درجه هتل B.B

1150000 تومان

1390000 تومان

1090000 تومان

ASTERION PALACE درجه هتل B.B

1150000 تومان

1390000 تومان

1090000 تومان

ATU درجه هتل B.B

1150000 تومان

1390000 تومان

1090000 تومان

LUX INN درجه هتل B.B

1255000 تومان

1595000 تومان

1090000 تومان

EURASIA درجه هتل B.B

1255000 تومان

1595000 تومان

1090000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1410000 تومان

1870000 تومان

1170000 تومان

BEUMOND GARDEN درجه هتل B.B

1440000 تومان

1940000 تومان

1170000 تومان

L PLAZA درجه هتل B.B

1440000 تومان

1940000 تومان

1170000 تومان

BASILON درجه هتل B.B

1450000 تومان

1960000 تومان

1190000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B

1480000 تومان

2050000 تومان

1220000 تومان

VILTON درجه هتل B.B

1480000 تومان

2050000 تومان

1220000 تومان

GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

1480000 تومان

2050000 تومان

1220000 تومان

IVERIA INN درجه هتل B.B

1520000 تومان

2050000 تومان

1260000 تومان

DOLABAURI درجه هتل B.B

1520000 تومان

2050000 تومان

1260000 تومان

GREEN QUEEN درجه هتل B.B

1690000 تومان

2490000 تومان

1450000 تومان

CRON PALACE درجه هتل B.B

1730000 تومان

2430000 تومان

1550000 تومان

GRAKO METEKHI درجه هتل B.B

1730000 تومان

2430000 تومان

1550000 تومان

CROUSE درجه هتل B.B

1730000 تومان

2430000 تومان

1550000 تومان

PREFERENCE درجه هتل B.B

1765000 تومان

2620000 تومان

1450000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل B.B

2090000 تومان

3190000 تومان

1550000 تومان

RADISSON درجه هتل B.B

2780000 تومان

4650000 تومان

1890000 تومان

BILTMORE درجه هتل B.B

2780000 تومان

4650000 تومان

1890000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1220000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1220000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1220000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GREEN QUEEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:آفر 4 شب تور گرجستان,
  روزهای رفت:دوشنبه,چهارشنبه,جمعه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,چهارشنبه,جمعه,یکشنبه,
  مدت اقامت: 4 شب و 5 روز ,
  تاریخ اعتبار:31-14JULY,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  شروع قیمت ها از :1/070/000,
  کشور مقصد:گرجستان,
  شهر مقصد:تفلیس,
  خط هوایی:Ata air,
 • ,820/000
  ,3 شب و 4 روز
  (ویژه ژانویه) تا خروج 11 بهمن 96
  ,1/020/000تومان
  ,7 شب و 8 روز
  (ویژه ژانویه) تا خروج 11 بهمن 96
  ,1,760,000
  ,7شب و 8روز
  JUNE
 • خدمات تور


  راهنما بین شهری
  سیم کارت
  گشت خرید
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی

  توضیحات تور


  در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.