تور استانبول ویژه مهر و آبان 96

3 شب و 4 روز

october (اکتبر)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SABENA درجه هتل B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Grand Milan درجه هتل B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Grand Liza درجه هتل B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Grand Pamir درجه هتل B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

BIRBAY درجه هتل B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Laleli Gonen درجه هتل B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Golden Hill درجه هتل B.B

1290000 تومان

1550000 تومان

1170000 تومان

950000 تومان

All Season درجه هتل B.B

1290000 تومان

1550000 تومان

1170000 تومان

950000 تومان

Grand Hilarium درجه هتل B.B

1290000 تومان

1550000 تومان

1170000 تومان

950000 تومان

Klas درجه هتل B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Grand Washington درجه هتل B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Grand Halic درجه هتل B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Cumbali Plaza درجه هتل B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Crystal درجه هتل B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Konak درجه هتل B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Ibis درجه هتل B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Avantgarde درجه هتل B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Lares Park درجه هتل B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Golden Park درجه هتل B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Surmeli درجه هتل B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Grand Cevahir درجه هتل B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Dedeman درجه هتل B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Palazzo Donizetti درجه هتل B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Point Taksim درجه هتل B.B

1760000 تومان

2450000 تومان

1390000 تومان

950000 تومان

Titanic Port درجه هتل B.B

1760000 تومان

2450000 تومان

1390000 تومان

950000 تومان

Point Barbaros درجه هتل B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Mercure Bosphorus درجه هتل B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Naz City درجه هتل B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Elite World درجه هتل B.B

1750000 تومان

2290000 تومان

1370000 تومان

950000 تومان

Titanic City درجه هتل B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Metropolitan درجه هتل B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

taksim Gonen درجه هتل B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1370000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول ویژه مهر و آبان 96,
  نوع تور:ماجراجویی,هنر و فرهنگ,شهر و خرید,
  روزهای رفت:دوشنبه,جمعه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,جمعه,
  مدت اقامت:3 شب و 4 روز,
  تاریخ اعتبار:october (اکتبر),
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,افراد مجرد,جوانان,
  هزینه:متوسط,
  سطح سختی:متوسط,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:مدارک شناسایی,عینک آفتابی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/190/000تومان,
  مقدمه:شهر استانبول پر ازدحام ، با فرهنگ و با هتل های لوکس مقصد بی نظیر برای توریست ها در ترکیه است . سفرآفرین مجری مستقیم تور استانبول است.,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Ata air,
  برنامه سفر

  1.پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

  2.پرداخت 50%علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.

  3.نرخ INF 150/000 تومان می باشد.

  4.لازم به ذکر است پکیج با بلیط 950/000 تومان میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه می گردد.

  5.درصورت در خواست بیشتر از 3 شب هتل طبق شب اضافه و مبلغ بلیط با کانتر مربوطه چک شود.

  6.چک کردن اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس سفر آفرین هیچ گونه مسئولیتی ندارد

  ,

 • ,1/199/000
  ,3 روز و 4 شب
  APR-MAy
 • خدمات تور


  صبحانه
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی

  توضیحات تور


  پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست.در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  در صورت درخواست بیشتر از 3 شب هتل طبق شب اضافه و مبلغ بلیط با کانتر مربوط چک شود.