نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
GRAND LIZA درجه هتل B.B

21450000 تومان

25750000 تومان

17750000 تومان

14900000 تومان

TOPKAPI درجه هتل B.B
ABLE درجه هتل B.B

21950000 تومان

26850000 تومان

17950000 تومان

14900000 تومان

BUDO درجه هتل B.B

22950000 تومان

28450000 تومان

17950000 تومان

14900000 تومان

GRAND HILLARIUM درجه هتل B.B
GOLDEN HILL درجه هتل B.B

25350000 تومان

29950000 تومان

19950000 تومان

14900000 تومان

GRANDHALIC درجه هتل B.B
BULVAR PALAS درجه هتل B.B

26750000 تومان

33250000 تومان

21950000 تومان

14900000 تومان

PARK CITY درجه هتل B.B

GOLDEN PARK درجه هتل B.B
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B

RAMADA PLAZA درجه هتل B.B
درجه هتل B.B

MARTI ISTANBUL درجه هتل B.B

RADISSON BLU درجه هتل B.B

SWISS BOSPHORUS درجه هتل B.B

RIXOS PERA درجه هتل B.B

PARK BOSPHORUS درجه هتل B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

21450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

17750000 تومان

کودک بدون تخت

14900000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ABLE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

21950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

17950000 تومان

کودک بدون تخت

14900000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

22950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

17950000 تومان

کودک بدون تخت

14900000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

25350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

19950000 تومان

کودک بدون تخت

14900000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

26750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

21950000 تومان

کودک بدون تخت

14900000 تومان

موقعیت مکانی
PARK CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
  • خدمات تور


    در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.

    توضیحات تور


    در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.