تور 3شب تفلیس OCTOBER

3شب و 4روز

(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 3 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
POLO درجه هتل B.B

1025000 تومان

1140000 تومان

980000 تومان

LIKE درجه هتل B.B

1090000 تومان

1270000 تومان

1040000 تومان

ASTERION PALACE درجه هتل B.B

1090000 تومان

1270000 تومان

1040000 تومان

ATU درجه هتل B.B

1090000 تومان

1270000 تومان

1040000 تومان

LUX INN درجه هتل B.B

1170000 تومان

1430000 تومان

1040000 تومان

EURASIA درجه هتل B.B

1170000 تومان

1430000 تومان

1040000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1290000 تومان

1660000 تومان

1110000 تومان

BEUMOND GARDEN درجه هتل B.B

1290000 تومان

1680000 تومان

1110000 تومان

L PLAZA درجه هتل B.B

1290000 تومان

1680000 تومان

1110000 تومان

BASILON درجه هتل B.B

1310000 تومان

1710000 تومان

1140000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B

1350000 تومان

1760000 تومان

1140000 تومان

VILTON درجه هتل B.B

1350000 تومان

1760000 تومان

1140000 تومان

GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

1350000 تومان

1760000 تومان

1140000 تومان

IVERIA INN درجه هتل B.B

1360000 تومان

1790000 تومان

1170000 تومان

DOLABAURI درجه هتل B.B

1360000 تومان

1790000 تومان

1170000 تومان

GREEN QUEEN درجه هتل B.B

1490000 تومان

2095000 تومان

1310000 تومان

CRON PALACE درجه هتل B.B

1520000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

GRAKO METEKHI درجه هتل B.B

1520000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

CROUSE درجه هتل B.B

1520000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

PERFERENCE درجه هتل B.B

1550000 تومان

2200000 تومان

1290000 تومان

HOLIDAYINN درجه هتل B.B

1770000 تومان

2650000 تومان

1440000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

2310000 تومان

3710000 تومان

1650000 تومان

BILTMORE درجه هتل B.B

2310000 تومان

3710000 تومان

1650000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

980000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1110000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1110000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1110000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
GREEN QUEEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1310000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1440000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور 3شب تفلیس OCTOBER,
  نوع تور:ساحل,هنر و فرهنگ,شهر و خرید,
  روزهای رفت:جمعه,دوشنبه,چهارشنبه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:جمعه,دوشنبه,چهارشنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:3شب و 4روز,
  تاریخ اعتبار:(ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان ,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  هزینه:اقتصادی,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:مدارک شناسایی,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/025/000تومان,
  کشور مقصد:گرجستان,
  خط هوایی:Ata air,
 • ,820/000
  ,3 شب و 4 روز
  (ویژه ژانویه) تا خروج 11 بهمن 96
  ,1/020/000تومان
  ,7 شب و 8 روز
  (ویژه ژانویه) تا خروج 11 بهمن 96
  ,1/070/000تومان
  ,4شب و 5روز
  (ویژه اکتبر) 9 مهر تا 9 آبان
  ,1/070/000
  , 4 شب و 5 روز
  31-14JULY
  ,2/195/000
  ,7شب و 8روز
  پایان نوروز
 • خدمات تور


  صبحانه
  بیمه مسافرتی
  سیم کارت
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
  صبحانه بوفه

  توضیحات تور


  * از لحظه ورود پاسپورت مسافر 7 ماه باید اعتبار داشته باشد*
  *کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد *
  * بیمه افراد بالای 60سال بصورت جداگانه محاسبه می شود*.
  *پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد*
  *پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.*
  *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت*