safarafarin
آگورا Ancient Agora

قسمت خرید و تجاری Ancient Agora به شمار میرود, آگوارای باستانی در قسمت شمال آکروپلیس قرار دارد. آگوارا مکان جمع شدن مردم برای اتفاقات سیاسی, تجاری و هر موضوع دیگری حتی درباره ی ماهیت خدایان و جهان میباشد.


آگورا Ancient Agora آتن

مهد دموکراسی یونان همین آگوارا است که در دوره ی باستان اهمیت زیادی داشته است و از لحاظ فرهنگی هم با ارزش است و نشانگر تاریخ و فرهنگ کشور میباشد. قدمت معبد هفیاستوس به 5قرن قبل از میلاد مسیح بازمیگردد که در مقایسه با پانتئون از حیث ظاهر شباهت بسیاری دارد از نظر مساحت و عظمت, کوچکتر است. این معبد شامل 34 ستون که نگهدارنده ی سقف هستند است. این معبد گویای تاریخ باستان یونان است که قرن 7 به کلیسا مبدل شد.مقالات مرتبط